Sklep
SKC pompy wirowe, krążeniowe z bocznym kanałem i wirnikiem odśrodkowym

SKC pompy wirowe, krążeniowe z bocznym kanałem i wirnikiem odśrodkowym

Opis szczegółowy

SKC pompy wirowe, krążeniowe z bocznym kanałem i wirnikiem odśrodkowym


Zastosowanie

Pompy wirowe, krążeniowe z bocznym kanałem i wirnikiem odśrodkowym przed pierwszym stopniem, służą do pompowania cieczy w zakresie odporności korozyjnej materiałów użytych do ich budowy i zawierających cząstki stałe nieścieralne o wielkości do 0,5 mm w ilościach śladowych. Pompa SKC przeznaczona jest do pracy z napływem lub jako pompa normalnie ssąca po uprzednim zainstalowaniu zaworu zwrotnego na przewodzie ssącym i bezwzględnym zalaniu cieczą pompy i układu ssawnego.

Pompy SKC mają możliwość pompowania cieczy z minimalną nadwyżką ciśnienia nad punktem wrzenia. Mały zapas antykawitacyjny NPSHr i bardzo dobre zdolności zasysania są szczególnymi zaletami tych pomp.
Przeznaczone są do pompowania paliw ropopochodnych oraz mieszaniny skroplonego propanu z butanem, bez udziału fazy gazowej.

Budowa
Pompy typu SKC po stronie ssawnej mają osiowy wlot o zwiększonej średnicy, a po stronie tłocznej wylot wyprowadzony pionowo do góry. Przed pierwszym stopniem od strony ssawnej zastosowano wirnik odśrodkowy i kierownicę. Stopnie pompy są typowymi stopniami pompy krążeniowej z bocznymi kanałami i otwartymi wirnikami. Pompy od strony tłocznej mają zabudowane łożysko kulkowe i odpowiednie uszczelnienie wału. W zależności od przeznaczenia i rodzaju wykonania konstrukcyjnego pompy stosuje się między innymi uszczelnienie czołowe zapewniające całkowitą szczelność.

Uszczelnienie czołowe może być smarowane i przepłukiwane cieczą pompowaną lub cieczą doprowadzoną z zewnątrz. Dla pomp w wykonaniu LPG zastosowano pomiędzy stopniami specjalną masę uszczelniającą LOCTITE-573 a w pozostałych wykonaniach - uszczelki o grubości 0,11 mm. Pompy w wykonaniu LPG poddawane są specjalnym testom na szczelność i wytrzymałość mechaniczną.

Cechy:
- gwarantowana wieloletnia niezawodna praca i łatwy dostęp do części zamiennych,
- realizacja indywidualnych wymagań i dostosowanie wyrobów do potrzeb klientów,
- stały nadzór techniczny oraz gwarancyjna i pogwarancyjna obsługa serwisowa,
- niskie koszty zakupu i eksploatacji,
- stosunkowo duża żywotność w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
- duża odporność na zmienne warunki klimatyczne, w tym na pracę w skrajnych temperaturach otoczenia,
- współpraca ze zbiornikami nadziemnymi
Wymagania techniczne wobec układu hydraulicznego w procesie pompowania płynnych węglowodorów (gaz płynny propan-butan)
Dla związków ciekłych takich jak mieszanina propanu z butanem i innych obowiązują określone prawa fizyczne. Gaz płynny propan-butan jest mieszaniną wyższych węglowodorów nasyconych charakteryzujących się dużą prężnością par zależną od temperatury otoczenia. W normalnych warunkach fizycznych (1013 hPa, 20oC) są one gazami cięższymi od powietrza (gęstość większa od powietrza) przy niekontrolowanym wypływie snują się przy powierzchni ziemi wypełniając wszelkie zagłębienia. Faza lotna tego gazu jest łatwo palna, zmieszana z powietrzem stanowi bardzo groźną mieszaninę wybuchową. Faza płynna gazu jest lżejsza od wody i parując utrzymuje sie na powierzchni. W wolnej przestrzeni przechodzenie z fazy płynnej w fazę lotną rozpoczyna sie przy temperaturze -30oC (mieszanina propan-butan w proporcjach 50/50). Aby utrzymać mieszaninę propanu z butanem w stanie ciekłym w całym procesie dystrybucji, a w szczególności na dopływie do wirnika pierwszego stopnia pompy, ciśnienie cieczy musi mieć pewną nadwyżkę ciśnienia Ap w stosunku do wartości wyznaczonej z krzywej parowania cieczy.

Warunki pracy pomp
Aby proces pompowania i praca pompy odbywały się bez zakłóceń, musi być spełniony podstawowy warunek określony poniższym równaniem.

Hzs = -(NPSHr + hs)  [m]

hs wysokość strat hydraulicznych w rurociągu ssawnym (m)
Hzs  geometryczna wysokość napływu (n) 
NPSHr    wymagana nadwyżka antykawitacyjna, określona przez producenta, gwarantująca prawidłową pracę pomp (m)

Niespełnienie wymaganej wartości Hzs wyznaczonej w toku obliczeń w projekcie technicznym obiektu (stacji LPG) w konsekwencji będzie prowadziło do zniszczenia pompy, zwłaszcza uszczelnień mechanicznych czołowych na wale pompy, łożyska ślizgowego w pompie i całego układu hydraulicznego (wirniki i człony). Prawidłowo zaprojektowany układ pompowy musi spełniać warunek:

NPSHav > NPSHr  [m]

NPSHav rozporządzalna nadwyżka antykawitacyjna istniejąca w układzie pompowym (m)

Zminimalizować wysokość napływu Hzs możemy przez zmniejszenie strat hydraulicznych hs w rurociągu ssawnym (dopływowym) i tylko w ten parametr możemy ingerować.

Wymagania techniczne
Przy wykonaniu instalacji należy szczególna uwagę zwracać na przestrzeganie niżej podanych wymagań technicznych:
- należy dążyć do tego, żeby ograniczyć do minimum, opory przepływu w przewodzie ssawnym,
- nie należy zmieniać przekroju przepływu tuż przed pompą przez montowanie kolan, filtrów, zasów lub zwężek,
- należy koniecznie przewidzieć stosowanie przed pompą odcinka uspakajającego strugę gazu o długości równej 20 średnicom rurociągu.
Dane techniczne

 

wydajność 0,2 ÷ 30 m3/h
wysokość podnoszenia do 310 m *
temperatura pompowanej cieczy -40oC ÷ +180oC
gęstość cieczy do 1,3 kg/dm3
lepkość cieczy do 150 mm2/s
masa 37,0 ÷ 436,0 kg
moc silnika 0,25 ÷ 30,0 kW
prędkość obrotowa 1450 obr/min (50 Hz) i 1800 obr/min (60 Hz)
kierunek obrotów w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara, patrząc na pompy od strony napędu

 

Materiały stosowane w pompach SKC

Części pompy Wykonanie materiałowe "d"
1 2 3 4 5 6 ** 7 8
Korpusy żeliwo
szare
brąz
cynowy
żeliwo
szare
żeliwo
szare
żeliwo
sferoid.
żeliwo
sferoid.
mrozo.
staliwo
węglo.
staliwo
austen.
Człony żeliwo
szare
żeliwo
chrom.
żeliwo
szare
żeliwo
chrom.
żeliwo
szare
żeliwo
sferoid.
mrozo.
staliwo
węglo.
staliwo
austenit.
Wirniki brąz
cynowy
brąz
cynowy
żeliwo
sferoid.
brąz
cynowy
brąz
cynowy
brąz
cynowy
brąz
cynowy
staliwo
austen.
specjal.
Wał stal
nierdz.
stal
kwasoo.
stal
nierdz.
stal
kwasoo.
stal
nierdz.
stal
nierdz.
stal
nierdz.
stal
kwasoo.
Uszczel. wału miękkie sznurowe *
mechaniczne czołowe *

 

Kompletność dostaw
1 - Pompa z wolną końcówką wału.
2 - Pompa ze sprzęgłem.
3 - Pompa ze sprzęgłem, śrubami fundamentowymi, osłoną na płycie fundamentowej.
5 - Kompletność 3 plus silnik elektryczny.


Kosmetyka wyrobu
1 - Standardowa
2 - Specjalna

 

Typoszereg -

 

Katalog pomp SKC, SKD - szczegóły

 


Producent: HYDRO-VACUUM
Dokumentacja
Typoszereg_SKC_-_pompy_wirowe_krazeniowe_z_bocznym_kanalem_i_wirnikiem_odsrodkowym
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe